Convocatòria de sessió plenària ordinària

09-Julio-2018

Convocatòria de sessió plenària ordinària pel proper dia 10 de juliol de 2018 a les 20.00h

L'ordre del dia és el següent:

   1. Toma de presa regidora Catalina Bauzá Artigues
   2. Aprovació Acta Sessió Anterior
   3. Compte General 2017
   4. Delegació gestió legalitat urbanística al Consell Insular de Mallorca
   5. Nomenament de càrrecs de jutge de pau titular i substitut
   6. Decrets de batlia
   7. Coneixement resolució batlia de renovació competències delegades als regidors i nomenament de tinents de batle
   8. Moció sobre la sentència de "La Manada" presentada per MÉS per Vilafranca
   9. Moció per a la millora dels vials d'entrada a Vilafranca, zona de domini de carreteres per MÉS per Vilafranca
  10. Moció per a l'adhesió de l'ajuntament de Vilafranca a la plataforma per un bon finançament de les Illes Balears, presentada per MÉS per Vilafranca
  11. Precs i preguntes