Regulació per la utilització del centre

Els possibles usuaris:
És convenient tenir en compte totes les possibilitats d'ús que ofereix el centre, tant de l'ús per part d'entitats, d'ús públic i privat.
- Ús d'entitats : grups, associacions, col-lectius i agrupacions de caràcter local que tenguin objectius altruistes i de servei públic..
- Ús públic : ofertes d'entitats públiques com Ajuntament, Institucions i Empreses concertades que ofereixin recursos educatius, formatius i d'oci.
- Ús privat : ofertes que puguin fer empreses, fundacions, particulars o persones fiscals que presentin una oferta educativa, formativa o d'oci.

FINALITATS : culturals, formatives, informatives, participatives ( suport al teixit associatiu). 
Activitats culturals de la pròpia dinàmica creada des de les associacions i entitats del municipi i d’altres organitzades pel  propi servei municipal de Cultura. 

Normativa d'ús :
És necessari ajustar-se a una normativa interna que reguli com les entitats i usuaris poden accedir a la utilització del centre, contemplant-se tres varietats d'ús : ús permanent, ús compartit, ús esporàdic.
- Ús permanent o cessió : les entitats i institucions que utilitzin una dependència del centre de forma permanent i d'ús exclusiu, hauran de justificar aquest benefici amb motius prou solvents, tals com eines, aparells o instal-lacions específiques, que sols puguin ser utilitzats per l'entitat i que l'ús del mateix, per altres entitats, puguin posar en perill la integritat de la instal-lació.
- Ús compartit : les entitats i institucions que utilitzin el centre de forma permanent, però que no necessitin de cap instal-lació específica. Aquest terme és aplicable en casos d'utilització d'una o vàries dependències. En aquest cas, sent-ne d'ús compartit, s'hauran de fixar uns horaris d'utilització per a cada activitat. 
- Ús esporàdic : les entitats, institucions o privats que utilitzin el centre de forma temporal, tant si és un local com varis. També en aquest cas, s'establirà la forma d'utilització, així com els horaris i els dies.
Dins aquesta normativa, cal tenir en compte :
- Responsabilitat dels usuaris : Aquests han de respectar les normes bàsiques tant a nivell de neteja, renous, consum , horaris, etc... com a nivell de comportament cívic.
- Responsabilitat del Coordinador del Centre : posar a disponibilitat de les entitats els recursos que es tenguin i que es puguin oferir, vetllar pel compliment de la normativa, arbitrar els conflictes de manera imparcial que puguin sorgir entre entitats o usuaris, regular-ne, si s'escau, les taxes o delegar-ho a la regidoria corresponent i vigilar pel bon ús i conservació de l'edifici i el seu mobiliari.
Les entitats i usuaris s'han d'atendre a les normes i decisions que es dictin des del mateix òrgan coordinador o, en el seu cas, també, per la institució que n'ostenta la titularitat, com és l'Ajuntament.