El poble

Vilafranca de Bonany, amb una població de 3.176 habitants (desembre 2018), pertany a la comunitat del Pla de Mallorca i té una extensió de 23,99 km 2 . Limita amb els termes de Manacor, Petra, Sant Joan, Porreres i Felanitx.

El sòl, es destina, majoritàriament, a usos agrícoles, en què el conreu de secà amb especial a la sembra de melons. El sector ramader té presència majoritària del ramat oví. La superfície forestal -pinars i garrigues- és mínima.

Hi destaquen, entre d'altres, les indústries de caràcter familiar, dedicades, majoritàriament, a la fabricació de material de construcció a les teuleres, i tot un sector dedicat a activitats molt diverses, entre les que hi figuren els comerços de venda de productes agrícoles, declarats d'interès turístic.

Vilafranca té uns catorze jaciments arqueològics, d'entre els que destaquen els talaiots des Castellot Vell i de Son Pou Vell i les restes prehistòriques de Sa Moleta, ens revelen un primer assentament humà al municipi. Alguns topònims àrabs, com Albadallet, Alcúdiarrom i el pou Viguet.

També es destaquen les cases de Sant Martí i d'altres grans possessions del terme, com sa Franquesa, es Castellot, es Molí Nou, es Cremat, sa Vinya Nova i Alenzell. 

Actualment, el municipi presenta una notable diversificació quant a l'ocupació activa dels seus habitants, apropant-se a un equilibri entre els distints sectors de producció.

Per una banda, s'ha propiciant un augment de la població pel fet que el poble tengui cobert molts dels seus serveis bàsics sanitaris, educatius , culturals, socials i esportius, la proximitat a un centre econòmic i de serveis com Manacor i el flux constant de població immigrant, que ha fixat la seva residència al municipi per necessitats de mà d'obra en el sector agrícola i industrial.