Comissions informatives

Comissió informativa permanent general

Tracta informes no vinculants damunt assumptes que s’hagin de tractar al Ple. Es celebra de manera ordinària una setmana abans del ple ordinàri.

Els membres que formen part de la comissió informativa permanent general són:

  • Montserrat Rosselló Nicolau
  • Gregorio Bauza Sastre
  • Francisca Bauza Gari
  • Jaume Català Sansó
  • Maria de Lluc Bauza Amengual

Comissió especial de comptes.

Es reuneix de manera ordinària un pic a l’any, per estudiar els comptes generals de l’entitat local.

Els membres que la formen són:

  • Montserrat Rosselló Nicolau
  • Gregorio Bauza Sastre
  • Francisca Bauza Gari
  • Jaume Català Sansó
  • Maria de Lluc Bauza Amengual