Tràmits

En aquest apartat, trobareu tota la informació sobre els tràmits i serveis municipals per importants sense haver de desplaçar-se a les oficines de l’Ajuntament. Trobareu un seguit de documents que us podreu descarregar per emplenar, consultar els destinataris, conèixer els requisits de cada procediment i saber quina és la documentació necessària per a cada gestió.

La Llei 11/2007 reconeix als ciutadans el dret d'accés als serveis públics mitjançant la utilització de mitjans electrònics. Progressivament la realització de gestions i tràmits administratius es podrà realitzar de forma telemàtica amb la màxima seguretat.

Instància genèrica

Pagament fraccionat de tributs

Llicència d'obres

Comunicació prèvia d'obres

Final d'obra

Sol·licitud de llicència de càrrega i descàrrega

Animals potencialment perillosos

Sol·licitud de llicència de Gual

Sol·licitud de material i tall de carrer

Sol·licitud de targeta del Punt Verd

Taxa d'autoliquidació per celebració de matrimonis civils