Llista definitiva admesos borsi escoleta Cucarells

03-Setembre-2018

Una vegada finalitzat el termini d'esmena de sol·licituds de tres dies hàbils, en aplicació de la base quarta de la convocatòria per constituir una borsa de treball temporal laboral de tècnics d'educació infantil publicada BOIB núm. 82 de 3 de juliol de 2018 trobareu a continuació l'arxiu amb la llista definitiva d'admesos i exclosos .

Aixi mateix, el tribunal ha resolt que les entrevistes per adjuntar a la puntuació del barem de mèrits es realitzaran el dijous 6 i divendres 7 de setembre de 16.00h a 17.00h poguent arribar a una puntuació màxima de 15 punts a afegir a la baremació. Totes aquelles persones admeses que estiguin interessades a fer-la han de dirigirse algun dels dos dies senyalats a l'escoleta municipal Cucarells (C/ Rocaberti, 31), en cas d'estar interessat/da i no poder assistir aquets dies es podrà concretar un altre dia telefonant al 971 83 21 07 (ext. 3).