Convocatòria sessió extraordinària urgent organitzativa del Ple de l’Ajuntament

17-Juny-2019

Pel present es convoca SESSIÓ extraordinària urgent ORGANITZATIVA del Ple de l’Ajuntament, a celebrar el dilluns dia 17 de juny de 2019 a les 20:00 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.-Periodicitat de les sessions plenàries.
2.-Creació i composició dels òrgans col·legiats: comissió informativa permanent i comissió especial de comptes.
3.-Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats.
4.-Coneixement de les resolucions de Batlia en matèria de nomenaments de tinents de batlei de les delegacions de batlia.
5.-Aprovació de la dedicació exclusiva del Batle Montserrat Rosselló Nicolau.
6.-Assignació de dotacions als grups polítics municipals.
7.-Règim d ́indemnitzacions i assistències pels membres de la Corporació.
8.-Aprovació Compte General 2018.
9.-Festes locals any 2020.