CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA dia 7 de setembre

03-Setembre-2021

Ple ordinari pel dia 7 de setembre de 2021 a les 20:30 hores en 1ª convocatòria o a les 20:45 hores en segona.

L'ordre del dia següent:

1) Aprovació Acta sessió anterior
2) Compte general 2020.
3) Decrets de batlia.
4) Conveni “Consum a ca teva”.
5) Proposta delegació promoció turística a la Mancomunitat del Pla.
6) Precs i preguntes.