Convocatòria de sessió plenària ordinària 07-05-19

06-Maig-2019

Dimarts 7 de maig de 2019 a les 20.30h.

L'ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació Acta Sessió Anterior
 2. Decrets de batlia
 3. Modificació de crèdit 2/2019 suplement de crèdit
 4. Modificació ordenança reguladora de la taxa per ocupació del domini públic amb meses i cadires amb finalitat lucrativa
 5. Pacte batles per al clima i l'energia
 6. Conveni amb el Consell Insular de Mallorca pe ral desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi
 7. Precs i preguntes