Conveni de delegació de competències municipals de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany a l’agència de defensa del territori de Mallorca

30-Octubre-2018

Al BOIB nº 135, de 30 d'octubre de 2018, s'ha publicat el Conveni de delegació de competències municipals de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany a l’agència de defensa del territori de Mallorca en el que L’Ajuntament de Vilafranca de Bonany delega en el Consell de Mallorca, per al seu exercici mitjançant l’Agència de defensa del territori de Mallorca, les competències municipals d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal, excepte en les recollides en l’article 166.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB).

Podeu consultar-ho a l'apartat de Portal de Transparència --> Convenis o fent clic AQUI