Borsi extraordinari tècnic educació infantil EEI Cucarells

16-Setembre-2020

Publicació Llista provisional de mèrits

ordre DNI TOTAL
1 41538772J 92,900
2 41522991X 86,240
3 43157863L 75,662
4 43185858T 74,200
5 43161911L 72,000
6 43159035H 71,440
7 41586228C 71,050
8 43140411R 69,000
9 43187967Q 63,890
10 78218891P 60,500
11 78216609A 60,200
12 37339971T 59,840
13 41538332X 58,570
14 43155880Z 58,343
15 41536498Q 58,280
16 41584131Q 57,960
17 43151872P 57,000
18 41518031H 55,750
19 41515019L 53,050
20 43182827M 52,370
21 30255528V 50,660
22 49865694S 45,450
23 41572357H 45,320
24 43051785V 44,000
25 41536586N 41,000
26 41586882F 41,000
27 43466958V 38,020
28 41536946G 37,150
29 43153247A 36,000
30 41615805L 35,000
31 41515453Q 21,680
32 78217082Q 10,000
33 43093045S 9,620

2n.- Concedir als aspirants un termini de tres dies hàbils des del següent a la publicació de la llista per presentar al·legacions.


 

*Actualitzat 20/07/2020

Llista definitiva d'admesos i exclosos

ADMESOS

 

DNI

 

41536946G

 

43093045S

 

39136417P

 

41538772J

 

43151872P

 

41515453Q

 

41515019L

 

43155880Z

 

30255528V

 

78217082Q

 

43153247A

 

41536498Q

 

43161911L

 

41584131Q

 

41572357H

 

43185858T

 

43182827M

 

43159035H

 

43157863L

 

78218891P

 

41522991X

 

41536586N

 

41518031H

 

41586228C

 

37339971T

 

43051785V

 

41586882F

 

43187967Q

 

49865694S

 

43466958V

 

41538332X

 

78216609A

 

41615805L

 

43140411R

 
   

EXCLOSOS: cap

 

 

*Publicat al BOIB núm. 128 de 18 de juliol de 2020

 


(Actualitzat 07/07/2020)

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS

ADMESOS

 

DNI

 

41536946G

 

43093045S

 

39136417P

 

41538772J

 

43151872P

 

41515453Q

 

41515019L

 

43155880Z

 

30255528V

 

78217082Q

 

43153247A

 

41536498Q

 

43161911L

 

41584131Q

 

41572357H

 

43185858T

 

43182827M

 

43159035H

 

43157863L

 

78218891P

 

41522991X

 

41536586N

 

41518031H

 

41586228C

 

37339971T

 

43051785V

 

41586882F

 

43187967Q

 

49865694S

 

43466958V

 

41538332X

 

78216609A

 
   

EXCLOSOS

 

DNI

MOTIU EXCLUSIÓ

41615805L

2. Bases generals de la convocatòria, apartat g)

43140411R

3. Presentació de sol·licituds, punts 1, 2, 3 y 6

 

Disposar la publicació de la present Resolució al BOIB i obrir un termini de tres dies hàbils, comptats a partir del dia següent a l'esmentada publicació, per tal que els aspirants exclosos puguin esmenar els defectes o acompanyar els documents que hagin motivat la no admissió.

*Publicat al BOIB núm. 120 de 9 de juliol de 2020

 


(Ampliació 29/05/2020)

Segons el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 en el seu article 9 estableix que es reanuden o es reactiven els terminis administratius que varen quedar suspesos el passat 14 de març. Per aquest motiu, es reactiva el còmput de plaç de presentació de sol·licituds de la Convocatòria del Borsí Extraordinari de Tècnic d’Educació Infantil publicat al BOIB núm. 34 de 14 de març de 2020.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 19 de juny (ambdós inclosos).

Totes aquelles persones que estiguin inscrites a l’anterior borsí publicada la llista definitiva al BOIB núm. 108 de dia 1 de setembre de 2018 i vulguin formar part d’aquest borsí extraordinari únicament han de presentar:

       - Model de Sol·licitud d’Admissió
       - Fotocòpia compulsada del DNI (en cas de que s’hagi renovat entre el 2018 i ara)
       - Resguard del pagament de la taxa
       - Model d’instància de declaració responsable on faci referència tota la documentació que es va presentar al borsí del 2018
       - Mèrits addicionals a afegir realitzats entre el 2018 i ara

Les persones noves que s’inscriguin han de presentar tota la documentació requerida i compulsada juntament amb els mèrits, el model de sol·licitud d’admissió i el pagament de la taxa.


 

(Notícia 16/03/2020)

Publicades les Bases Específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa de treball temporal laboral mitjançant el sistema de procediment extraoridnari de tècnic d'educació infantil, per tal de poder cobrir eventuals necessitats d'ocupació urgent o baixes a l'EEI Cucarells de Vilafranca de Bonany (BOIB núm. 34 de 14 de març de 2020).

Vista la situació actual, i d'acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 el termini de presentació de sol·licituds queda ajornat fins que estigui en vigència el RD 463/2020.