Anunci: aprovació inicial pressupost consolidat 2017

24-Març-2017

El Ple de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany, en sessió ordinària celebrada en data 14 de març de 2017, va adoptar, entre d’altres, acord d’aprovació inicial del Pressupost General de l’exercici 2017, comprenent el pressupost del propi Ajuntament, de l’empresa municipal “Fita 2020, s.l.u.” i el corresponent pressupost consolidat, així com de la plantilla de personal per a l’exercici 2017.

D’acord amb el que disposa l’article 169.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, s’exposa al públic per un termini de quinze dies hàbils per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que considerin pertinents davant el Ple. Si en el mencionat termini no es presenta cap reclamació, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat.