Anunci: aprovació inicial Ordenança sobre l'ús

24-Març-2017

El Ple de l’ajuntament de Vilafranca de Bonany en sessió ordinària celebrada en data 14 de març de 2017, va acordar l’aprovació inicial de l’ordenança sobre l’ús de canalitzacions i xarxes de serveis. En compliment de l’article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es sotmet l’expedient a exposició pública per termini de trenta dies a partir del dia següent al de inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears per tal que pugui ser examinat i es puguin presentar les reclamacions oportunes.
Si transcorregut el mencionat termini no s’haguessin presentat reclamacions, l’esmentat acord d’aprovació provisional s’entendrà com d’aprovació definitiva sense més tràmit.