Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana


Source URL: https://www.ajvilafrancadebonany.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-lincrement