Nova ordenança reguladora de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa (Juny 2019)


Source URL: https://www.ajvilafrancadebonany.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments/nova-ordenanca-reguladora-de-terrenys-dus-public-amb