• Sa Rectoria Vella
Inici >> Ajuntament >> Òrgans col·legiats

Òrgans col·legiats

Comissió Informativa Permanent o Comissió Informativa General:

Periodicitat de les Sessions ordinàries de la Comissió Informativa General una Sessió ordinària cada 3 mesos. Concretament, la primera setmana de cada mes durant tot l’any. En cas que tal dia fos festiu, la Sessió Ordinària es celebrarà el següent dia hàbil.

La composició de la Comissió Informativa General serà la següent:

Nombre total de membres: 5.
Membres representants del grup polític Partit per al Poble: 3

-Montserrat Rosselló Nicolau (President)
-Francisca Bauzá Garí
-Marta Oliver Amengual

Membres representants del grup polític ARA! APIB: 2
-Joan Nicolau Mateu
-Aina Sastre Bauzá

Comissió Especial de Comptes

Es convocarà quan preceptivament ho requereixi la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.

La composició de la Comissió Especial de Comptes serà la següent:

Nombre total de membres: 5.
Membres representants del grup polític Partit per al Poble: 3

-Montserrat Rosselló Nicolau (President)
-Francisca Bauzá Garí
-Marta Oliver Amengual

Membres representants del grup polític ARA! APIB: 2
-Joan Nicolau Mateu
-Pau Palou Bauzà

 


REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS

- Representants davant la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau.
Suplent: Francisca Bauzà Gari.

- Representants davant la Mancomunitat des Pla de Mallorca:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau.
Suplent: Marta Oliver Amenguale

- Representants davant el Consorci d'Aigües:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
Suplent: Ramiro Amurrio Fernandez.

- Representants davant el Consorci d'Informàtica:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Francisca Bauzà Gari

- Representants davant el Consell Escolar del Col·legi Públic "Es Cremat":

Titular: Marta Oliver Amengual
Suplent: Montserrat Rosselló Nicolau

- Representants davant les entitas financeres:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Francisca Bauzà Gari

- Representants davant el Fons Mallorquí de Solidaritat:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
Suplent: Marta Oliver Amengual

- Representants davant l'Assamblea de Batles:

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Jaume Catalá Rosselló

- Representants davant l'entitat "Leader+":

Titular: Montserrat Rosselló Nicolau
​Suplent: Ramiro Amurrio Fernandez